GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til Generalforsamling d. 8. februar 2017 i Kulturhuset kl. 19.30.
Gældende vedtægter kan downloades her.

CITAT FRA VEDTÆGTER:
​"§ 8 Myndighed
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned og indkaldes ved annoncering på hjemmesiden og i den eller de aviser, som bestyrelsen finder det fornødent, med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.
Stk. 3: Fremmødte, aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Forældre/værge til et eller flere medlemmer under 16 år har stemmeret med 1 stemme pr. aktiv gymnast.
Stk. 3.a: Stemmeret har desuden instruktører, hjælpeinstruktører, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er fyldt 16 år.
Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Stk. 5: Der føres referat over vedtagne beslutninger."

Korsør Storebælt GF * www.ks-gf.dk